AVÍS LEGAL

Avís legal: El lloc web d’Internet accessible a través de la WWW.RESTAURANTEBALANDROS.COM(d’ara endavant, el Lloc Web) és titularitat de HOSTELEROS AGUADO SL. (d’ara endavant, HOSTELEROS AGUADO SL), amb CIF B54864715 i domicili a Club Nautico, Carr. de Dénia A Xàbia, Km 1, 03700 Dénia, Alacant. HOSTELEROS AGUADO SL es troba inscrita al Registre Mercantil. T 3865 , F 113, S 8, HA 145367, I/A 1 ( 8.06.15)

En aquest text es recullen les condicions que regulen l’accés al Lloc Web i la utilització dels seus serveis i funcionalitats, així com el registre. Us recomanem la vostra atenta lectura i la vostra revisió periòdica.

 

Si tingués algun dubte, consulta, queixa o suggeriment, no dubti a escriure’ns a CORREO perquè puguem atendre’l.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 1. Parts

Les presents Condicions Generals d’Ús són subscrites, per una banda, per HOSTELEROS AGUADO SL, responsable del Lloc Web i, de l’altra, per l’Usuari, entès com qualsevol persona física o jurídica que, de forma i lliure i voluntària, accedeix al Lloc Web, amb independència que faci o no ús dels serveis i funcionalitats que s’hi ofereixen.

 

El mer accés al Lloc Web implica el ple sotmetiment sense reserva al que disposen aquestes Condicions Generals d’Ús, sens perjudici d’altres condicions que poguessin resultar aplicables, com ara les Particulars de Registre o les Generals de Compra.

 

 1. Gratuïtat

Tant l’accés com la navegació pel Lloc Web, igual que el registre, són gratuïts, encara que aquest últim requereix l’acceptació d’unes Condicions Particulars de Registre.

 

No obstant això, la compra de qualsevol dels productes oferts al Lloc Web comporta l’obligació de pagament del preu indicat.

 1. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari, pel simple fet d’accedir al Lloc Web, es compromet a:

 

 1. Fer un ús diligent, correcte i lícit del Lloc Web, respectant la legislació vigent (de manera especial en relació amb la protecció de dades, i propietat intel·lectual i industrial), la moral, els bons costums i l’ordre públic.

 

 1. Revisar de manera periòdica les presents Condicions Generals d’Ús o qualssevol altres condicions aplicables, comprovant els canvis que, si escau, qualsevol d’elles pogués haver patit.

 

 1. Controlar les notificacions que, si escau, li siguin remeses per HOSTELEROS AGUADO SL, ja que poden incloure informació important.

 

 1. No utilitzar el Lloc Web amb finalitats comercials; per exemple, recollint informació o continguts per prestar altres serveis que puguin suposar una clara competència per a HOSTELEROS AGUADO SL.

 

 1. No modificar o tractar de modificar el Lloc Web de cap manera ni realitzar accions o utilitzar mitjans orientats a simular-ne l’aparença o les funcions.

 

 1. Abstenir-te de dur a terme cap acció que comporti la introducció de virus informàtics, cucs, troians o qualsevol altra classe de codi maliciós destinat a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats del Lloc Web.

 

 1. No utilitzar tècniques d’enginyeria inversa i/o desxifrar, descompilar o utilitzar qualsevol altre sistema destinat a conèixer el codi font del Lloc Web o de qualsevol element subjecte a copyright o propietat intel·lectual subjacent.

 

 1. No fer malbé, deshabilitar, sobrecarregar o dificultar el servei (o la xarxa o xarxes connectades al servei), o interferir en l’ús i gaudi del Lloc Web.

 

 1. En qualsevol cas, no realitzar cap tipus d’actes que puguin infringir drets o interessos de HOSTELEROS AGUADO SL o de tercers com puguin ser, a tall d’exemple, drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, marques, drets de copyright, secrets comercials… ).

 

 1. Condicions Particulars de Registre – Avís Legal

4.1. Identificació de les parts

Les Condicions Particulars de Registre aquí recollides són subscrites, d’una banda, per HOSTELEROS AGUADO SL, com a titular i responsable del Lloc Web, i, d’una altra, per l’Usuari Registrat, entès com qualsevol persona física més gran de catorze anys o jurídica que ha accedit al Lloc Web i ha completat tots els passos presents requerits per procedir al seu registre, entre els quals s’inclou l’acceptació de les presents Condicions Particulars de Registre.

 

4.2. Acceptació

Aquestes Condicions Particulars de Registre s’entenen acceptades per l’Usuari Registrat en haver fet clic a la casella de verificació corresponent durant el seu procés de registre al Lloc Web.

 

4.3. Procés de registre

Per poder completar el registre, l’usuari haurà de facilitar certa informació sobre si, juntament amb una contrasenya, que haurà de ser degudament emmagatzemada per l’Usuari Registrat, mitjançant un formulari que haurà d’emplenar i enviar, prèvia acceptació de les presents Condicions Particulars de Registre i de la Política de Privadesa.

 

4.4. Obligacions de l’usuari registrat

L’usuari, en emplenar el formulari de registre i esdevenir Usuari Registrat, es compromet a complir les obligacions següents:

 

 1. No registrar-se aportant dades falses o inexactes de manera deliberada o suplantant la identitat de tercers.
 2. Utilitzar únicament el compte registrat al seu nom, no utilitzant comptes de tercers sense el seu consentiment previ i exprés.
 3. No vendre, comercialitzar o transferir el compte a tercers.
 4. Ser l’únic responsable de qualsevol activitat que es realitzi des del vostre compte, havent de mantenir-la actualitzada en tot moment.
 5. Procurar l’estricta confidencialitat de les vostres dades i claus d’accés, ja que assumeix els danys i perjudicis que puguin derivar de la violació d’aquesta confidencialitat.
 6. Ser responsable dels danys que pateixi o que pateixin tercers com a conseqüència de l’incompliment de les presents Condicions Particulars de Registre o de qualssevol altres que siguin aplicables, com puguin ser les Condicions Generals d’Ús o les Generals de Compra.

HOSTELEROS AGUADO SL s’eximeix de tota responsabilitat de l’accés indegut a continguts com a conseqüència del registre que per part de l’Usuari Registrat es faci aportant deliberadament dades falses o inexactes sobre la seva edat.

4.5. Dret dexclusió

HOSTELEROS AGUADO SL es reserva el dret de bloquejar o eliminar el compte de l’usuari quan l’incompliment de les condicions aquí exposades o de qualssevol altres condicions generals que li fossin aplicables fora d’especial gravetat o reiterat.

 

4.6. Modificació i cancel·lació del compte

En qualsevol moment l’usuari podrà modificar les seves dades del compte, o cancel·lar-lo a través de les opcions de configuració del compte al Lloc Web.

 

 1. Condicions Particulars de Reserva de places en cursos (Avís Legal)

La sol·licitud de reserva de places en algun curs la informació del qual hagi estat publicada al Lloc Web implica l’acceptació i el sotmetiment al que disposa aquesta estipulació.

 

Aquesta reserva no suposa la formalització de cap contracte ni implica obligació de cap de les parts d’anar al curs o impartir-lo.

 

La informació publicada al Lloc Web sobre els cursos no constitueix una oferta comercial, sinó que és de caràcter orientatiu i és susceptible de ser modificada abans de la contractació efectiva d’un curs per part de l’usuari.

 

La reserva de plaça en un curs simplement suposa que HOSTELEROS AGUADO SL reservarà una plaça al curs que l’Usuari hagués indicat durant[DEFINIR] . Durant aquest període de temps, ambdues parts han de formalitzar la contractació, per qualsevol mitjà oportú, a iniciativa de l’usuari. En cas contrari, transcorregut aquest lapse sense que l’Usuari hagi manifestat la seva voluntat de contractar, s’entendrà què aquest desisteix de la plaça reservada, quedant disponible per a la seva reserva o contractació per qualsevol tercer.

 

L’Usuari que hagués reservat una plaça i hagués deixat transcórrer el temps de reserva sense manifestar res al respecte no podrà tornar a reservar una plaça, llevat que HOSTELEROS AGUADO SL ho consentís.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web i sobre tots els seus continguts, entre els quals s’inclou la programació, el disseny, aplicacions, els gràfics, els codis, text o imatges allà presents pertanyen en exclusiva a HOSTELEROS AGUADO SL, o aquest compta amb drets i/o autoritzacions força per a la seva explotació.

 

Així mateix, el nom de domini, les marques, noms comercials, i en general, qualsevol signe distintiu que es trobi al Lloc Web és també titularitat de HOSTELEROS AGUADO SL o aquest compta amb les llicències necessàries per utilitzar-los.

 

Com a conseqüència de tot això, qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa la posada a disposició), transformació o qualsevol altra forma d’explotació, ni tan sols citant les fonts, queda prohibida, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de HOSTELEROS AGUADO SL o del titular en exclusiva dels drets afectats.

 

Si detectes alguna infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial al Lloc Web, si us plau envia’ns un correu electrònic a CORREO el més aviat possible.

 1. Enllaços de tercers

És probable que el Lloc Web contingui enllaços a pàgines o llocs web titularitat de tercers aliens a HOSTELEROS AGUADO SL. HOSTELEROS AGUADO SL no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços o sobre els continguts a què es pugui accedir en accionar-los, ja que no aprova ni revisa les seves funcions, publicitat o, en general, la informació inclosa en aquestes pàgines, eximint-se de tota responsabilitat pel contingut ni del seu funcionament correcte o de les conseqüències o danys que es puguin produir com a conseqüència de l’accés a aquests.

 

L’usuari que accedeixi a qualsevol d’aquests enllaços ho farà sota el seu propi risc i ventura, assumint l’externalitat d’aquests continguts i la impossibilitat de HOSTELEROS AGUADO SL de garantir que no hi ha amenaces, codi maliciós o virus, o que albergin contingut il·lícit o altres enllaços que, al seu torn, portin a llocs amb alguna o diverses de les característiques esmentades.

 

 1. Exclusió de responsabilitat (Avís Legal)

HOSTELEROS AGUADO SL dedica esforç que els serveis i funcionalitats del Lloc Web es trobin permanentment disponibles. No obstant això, quan hi accediu, us serà mostrat “tal qual”, segons la disponibilitat i les limitacions que concorrin en cada moment.

 

Tot i el continu esforç de HOSTELEROS AGUADO SL per protegir els sistemes i els continguts inclosos al Lloc Web, a l’efecte dels quals empra els estàndards de seguretat habituals a Internet, no és possible oferir plenes garanties en relació a les intrusions o pèrdues d’informació que puguin produir-se. De la mateixa manera, no es pot garantir l’absència de virus o d’altres elements nocius al Lloc Web o en pàgines de tercers que puguin produir alteracions al sistema informàtic, tant programari com maquinari, de l’usuari. Per aquesta raó, l’usuari assumeix i comprèn que hi hagi situacions que puguin escapar-se del control de HOSTELEROS AGUADO SL.

 

HOSTELEROS AGUADO SL declina tota responsabilitat que es derivi d’un mal ús per l’usuari doni al Lloc Web, així com per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús o en qualssevol altres que resultessin aplicables.

 

Amb caràcter general, ni HOSTELEROS AGUADO SL ni els seus col·laboradors seran responsables en cas de lucre cessant o dany emergent per qualsevol qüestió.

 1. Indemnització

Si HOSTELEROS AGUADO SL patís qualsevol tipus de danys, perjudicis, pèrdues o costos (inclosos els honoraris d’advocats i procuradors) com a conseqüència d’un incompliment per part de l’usuari de les presents Condicions Generals d’Ús o de qualsevol altra condició fos aplicable, l’usuari vindrà obligat a rescabalar a HOSTELEROS AGUADO SL.

 

El mateix passarà en cas que, com a conseqüència dels incompliments de l’usuari es produïssin reclamacions de tercers contra HOSTELEROS AGUADO SL, i en este cas aquell deixarà indemne a este, a qui La HOSTELEROS AGUADO SL podrà reclamar qualsevol despesa, cost, dany o perjudici derivat de les accions.

 

 1. Protecció de dades i privadesa

La recollida de dades personals a través del Lloc Web i el seu tractament per part de HOSTELEROS AGUADO SL es regulen per mitjà d’una Política de Privadesa específica a la qual l’usuari pot accedir fent clic aquí.

 

 1. Qüestions generals (Avís Legal)

11.1. Salvaguarda i interpretació

 

Aquestes Condicions Generals d’Ús constitueixen un acord entre l’usuari i HOSTELEROS AGUADO SL.

 

Si l’Autoritat competent declara alguna disposició com a il·legal, invàlida o no executable, suposarà que aquesta hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. Això no obstant, aquesta declaració respecte d’alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de les restants.

 

La no exigència per part de HOSTELEROS AGUADO SL del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes Condicions no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per part seva a exigir-ho en un futur.

11.2. Idioma

L’idioma aplicable a aquestes condicions generals d’ús és l’espanyol. Si us oferim una versió en anglès és per mera cortesia, per a la comoditat de l’usuari. Per això l’usuari accepta expressament que es regeixin per la seva versió en espanyol.

 

Si existís alguna contradicció entre el que indica la versió en espanyol d’aquestes Condicions i el que s’indica a la traducció, en tot cas prevaldrà la versió espanyola.

 

11.3. Legislació i fur

Les relacions entre HOSTELEROS AGUADO SL i l’usuari es regiran per la legislació espanyola i, en cas de conflicte en la interpretació o compliment de les presents Condicions Generals d’Ús se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, llevat que per Llei es determini de forma imperativa un altre fur diferent, als jutjats i tribunals de Gandia.

 

Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l’art. 14, par. 1 de l’ODR (Regulació de resolució de disputa en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l’oportunitat de resoldre disputes en línia d’acord amb l’art. 14, par. 1 de l’ODR en una de les plataformes. La plataforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) serveix com a web on els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.